Kancelaria

Zapraszam do współpracy z Kancelarią Adwokacką, w której najwyższą wartość ma siła argumentu –opartego na faktach i uzasadnionego prawnie.  Usługi prawne świadczone są z profesjonalną starannością, w oparciu o aktualną i dogłębną wiedzę prawniczą, przy dochowaniu standardów etycznych i zasady transparentności. Prowadzę sprawy trudne i najtrudniejsze (hard cases), a także precedensowe. Wiedza i doświadczenie służą skutecznej ochronie interesu Klientów.

 

W ramach Kancelarii świadczone są: porady prawne, negocjacje, mediacja, opinie prawne eksperckie, projekty umów, wzorców umownych, wewnętrznych aktów korporacyjnych, reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem I Instancji, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, w międzynarodowych postępowaniach sądowych, a także w postępowaniach arbitrażowych, w tym międzynarodowych.