Publications

The list below contains selected scientific and popular science publications

 

Books: monographs, comments

 

 1. „Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002; współautorstwo z F. Zollem i M. Olczyk,
 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim”, Zakamycze 2003,
 3. „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz”, Zakamycze 2004,
 4. „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz”, II wyd. (zmienione i rozszerzone wobec wydania z 2004 r.), Wolters Kluwer 2007,
 5. „Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. Studium Prawnoporównawcze”, Warszawa 2009,
 6. EU Compendium – Fundamental Rights and Private Law (red. Ch. Busch, H. Schulte – Nölke), Sellier – Munich, 2011,
 7. Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013,
 8. Zbiór kazusów z prawa cywilnego (praca zbiorowa), Warszawa 2017,
 9. Disscussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms. Commentary, Ch. Busch, G. Dannemann, H. Schulte – Nolke, A. Wiewiórowska – Domagalska, F. Zoll (red.) – komentarz do art. 18, Kraków 2019,

 

Articles in scientific journals

 

 1. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki zakończenia stosunku najmu lokalu mieszkalnego, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1-2/ 2002,
 2. Prorogacja sądu w obrocie konsumenckim, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2003,
 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako przesłanka (braku) odpowiedzialności Skarbu Państwa, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1/2007,
 4. Nieuczciwe postanowienia umowne w projekcie dyrektywy o prawach konsumenta, Zasadach Acquis, DCFR. Różne środki do tego samego celu?, Transformacje Prawa Prywatnego 2009/1-2;
 5. Dyspozytywny charakter przepisów o terminie przedawnienia, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/1010,
 6. Uzasadnienie projektu „Treść, wykonanie i naruszenie zobowiązań” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 7. Uzasadnienie projektu „Niedozwolone postanowienia i wzorce” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 8. Uzasadnienie projektu „Obowiązki informacyjne” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 9. Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2012 (współautorstwo z F. Zollem,
 10. Sprzedaż konsumencka de lege ferenda, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012,
 11. Zarys rosyjskiej regulacji świadczenia usług, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2014,
 12. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwych postanowień umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2014 (współautorstwo z J. Zatorską, red. M. Pecyna),
 13. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1/2015 (współautorstwo z D. Rogoń, red. M. Pecyna),
 14. Wpływ Konwencji wiedeńskiej na integrację prawa umów, Polsko – Ukraińskie studia z europejskiego prawa umów, nr1/2004,
 15. Contemporary trends in the regulation of the control scope of covenants in European proposals and in Polish Civil Code project, WCR, 2010/9,
 16. Mediation proceedings and a settlement in the frames of Polish civil proceedings as an alternative manner of resolution of disputes in Polish law, WCR 2010/2,
 17. The Russian and Polish Concept of the Law of Services – A Comparative Review and Some Remarks de lege ferenda, Osteuropa Recht 2/2014,

Articles (chapters) in composite works

 

 1. „Dochodzenie należności”, współautorstwo pracy zbiorowej pod red. Fryderyka Zolla, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach 2003,
 2. Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna (pod red. F. Zolla), Zakamycze 2006,
 3. „Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem”, (współautorstwo, red. M. Pecyna), Kraków 2009,
 4. Studencka Poradnia Prawna. Metodologia Pracy w SPP (współautorstwo pod red. I. Kraśnickiej), Warszawa 2009, M. Pecyna (red. rozdziału Prawo cywilne),
 5. Санкция нарушения информационных обязанностей в рамках закона о потребительском кредите (Sankcja za naruszenie obowiązków informacyjnych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) (współautorstwo z F. Zollem)Psków 2004,
 6. Zróżnicowanie w służbie harmonizacji – czyli o implementacji dyrektyw wspólnotowych do krajowego porządku prawnego, Kielce 2004,
 7. Istotne naruszenie umowy w prawie rosyjskim w świetle prawa europejskiego i Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r., Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Prace Instytutu Własności Intelektualnej nr 96, Zakamycze 2006,
 8. Wymiana towaru w razie niezgodności z umową w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Quelle C-404/06), w: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa 2010,
 9. Europejski kodeks cywilny a sektorowa harmonizacja prawa prywatnego, w: M. Pazdan i in. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008,
 10. Regulacja niedozwolonych postanowień umownych, w: E. Rott – Pietrzyk, A. Wiewiórowska – Domagalska i in. (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego – Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa 2012,
 11. Postępowanie „dwóch prędkości” w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w:Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012,
 12. Pierwsza dama polskiego ruchu klinicznego w: W. Górowski, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka (red), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013;
 13. Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy w: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013,
 14. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, Tom 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2014
 15. Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne (współautorstwo z F. Zollem) w: A. Olejniczak, J. Haberko, D. Sokołowska, A. Pyrzyńska (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015,
 16. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy w czasie do namysłu w: D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia, Warszawa 2015,
 17. Założenia regulacji zobowiązań w projekcie kodeksu cywilnego w: P. Stec, M. Załucki, „50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji”, Warszawa 2015,
 18. Учение о правовой политике Льва Петражицкого и современные процессы кодификации w: G. F. Garaeva, J. Turłukowski (red.), Мысль Л. И. Петражицкого и современная наука права : Международная научно-практическая видеоконференция, Krasnodar 2016,
 19. Nauka polityki prawa Leona Petrażyckiego a współczesne procesy kodyfikacyjne, w: G. F. Garaeva, J. Turłukowski (red.), Мысль Л. И. Петражицкого и современная наука права : Международная научно-практическая видеоконференция, Krasnodar 2016,
 20. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, Tom 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017,
 21. Platformy internetowe: nowy kierunek prawa umów w: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów, Warszawa 2017,
 22. Międzywojenna refleksja o części ogólnej prawa cywilnego i jej doniosłość dla kodeksu cywilnego, Państwo i Prawo nr 11/2018,
 23. Цессия (переустепка права требования под обеспечение” (Cesja wierzytelności na zabezpieczenie), opublikowany w zbiorze materiałów konferencyjnych w Międzynarodowym Instytucie Prawa przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej „Обеспечение исполнения обязательств” (Zabezpieczenia wykonania zobowiązań), Moskwa, 2002,

 

Other publications

Editing of collective works

 

 1. „Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem”, (współautorstwo, red. M. Pecyna), Kraków 2009,
 2. Studencka Poradnia Prawna. Metodologia Pracy w SPP (współautorstwo pod red. I. Kraśnickiej), Warszawa 2009, M. Pecyna (red. rozdziału Prawo cywilne),
 3. Redakcja przekładu z języka angielskiego na polski DCFR z komentarzem (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, Ch. von Bar, E. Clive (red.));
 4. Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy w: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013,
 5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwych postanowień umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2014 (red. M. Pecyna),
 6. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1/2015 (red. M. Pecyna),
 7. Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna (red. M. Pecyna), Wydawnictwo Wolters Kluwer (w druku),

 

Marginal glosses

 

 1. Glosa do wyroku SN z 24 stycznia 2008 r. (I CSK 341/07) (opublikowany na stronie HFPC),

 

Electronic comments

 

 1. Komentarz do art. 221 c., art. 66, 661, 662, 681, 682, 69, 70, 384 §4 k.c. dodanych bądź znowelizowanych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wersja elektroniczna LEX).

 

Translations

 

 1. z języka rosyjskiego na polski: Oleg Kuznietzow: Działalność Sądu Konstytucyjnego Republiki Białorusi, Transformacje Prawa Prywatnego 2003/2 (21 stron),
 2. z języka polskiego na rosyjski artykułów: F. Czernicki Droga do powołania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, F. Czernicki Podróż studyjna do Republiki Południowej Afryki, D. Buniak Alternatywa wewnętrznego uchodźstwa w ustawie o cudzoziemcach – odniesienie do prawa europejskiego oraz międzynarodowego, M. Cholewa Klient poradni jako strona procesu w sprawach ubezpieczenia społecznego  (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.)
 3. z języka angielskiego na rosyjski artykułu C. Klein Symulacja procesowa w sprawie przemocy w rodzinie (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.)
 4. z języka rosyjskiego na polski G. Ihnat Studencka poradnia prawna na Miszkolckim Uniwersytecie w oczach studentów (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.);
 5. z języka angielskiego na polski Zasady Acquis, opublikowane z artykułem wprowadzającym, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 3/2008,
 6. z języka angielskiego na polski Księga I i II DCFR z komentarzem (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, Ch. von Bar, E. Clive (red.)),

 

Popular science works

 

 1. Świadczenie pomocy prawnej w Polsce w perspektywie otwarcia rynku usług prawniczych; publikacja jako zbiór materiałów konferencyjnych; Kraków 2004,
 2. W poszukiwaniu prawa sprawiedliwego, Alma Mater nr10/2004,
 3. Structuring a justice curriculum for the future, News Letter, nr 25/2004,
 4. Curriculum wykształcenia prawnika, Forum Akademickie nr 11/2004,
 5. The concept of legal clinics in Poland, Japan Law Journal nr 2/2007,
 6. Dni kultury pokoju na UJ, Alma Mater 5/2008,
 7. Nauka a praktyka prawnicza, MIDA nr 6/2011
 8. Poza protokołem, MIDA nr 8/2011
 9. Wstępna narada składu orzekającego przed rozprawą apelacyjną – Iustitia nr 4/2012
 10. Deregulacja, czyli rozregulowanie zamiast nowoczesnego uregulowania zawodów prawniczych – Iustitia nr 3/2013,
 11. Uniwersyteckie związki, PAUza, nr 293/2015