ПУБЛИКАЦИИ

Список ниже содержит избранные научные и научно-популярные публикации

 

Книги: монографии, комментарии

 

 1. „Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002; współautorstwo z F. Zollem i M. Olczyk,
 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim”, Zakamycze 2003,
 3. „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz”, Zakamycze 2004,
 4. „Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz”, II wyd. (zmienione i rozszerzone wobec wydania z 2004 r.), Wolters Kluwer 2007,
 5. „Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań. Studium Prawnoporównawcze”, Warszawa 2009,
 6. EU Compendium – Fundamental Rights and Private Law (red. Ch. Busch, H. Schulte – Nölke), Sellier – Munich, 2011,
 7. Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013,
 8. Zbiór kazusów z prawa cywilnego (praca zbiorowa), Warszawa 2017,
 9. Disscussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms. Commentary, Ch. Busch, G. Dannemann, H. Schulte – Nolke, A. Wiewiórowska – Domagalska, F. Zoll (red.) – komentarz do art. 18, Kraków 2019,

 

Статьи в научных журналах

 

 1. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki zakończenia stosunku najmu lokalu mieszkalnego, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1-2/ 2002,
 2. Prorogacja sądu w obrocie konsumenckim, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2003,
 3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako przesłanka (braku) odpowiedzialności Skarbu Państwa, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1/2007,
 4. Nieuczciwe postanowienia umowne w projekcie dyrektywy o prawach konsumenta, Zasadach Acquis, DCFR. Różne środki do tego samego celu?, Transformacje Prawa Prywatnego 2009/1-2;
 5. Dyspozytywny charakter przepisów o terminie przedawnienia, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/1010,
 6. Uzasadnienie projektu „Treść, wykonanie i naruszenie zobowiązań” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 7. Uzasadnienie projektu „Niedozwolone postanowienia i wzorce” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 8. Uzasadnienie projektu „Obowiązki informacyjne” (współautorstwo z F. Zollem), Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2010,
 9. Założenia projektu struktury części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2012 (współautorstwo z F. Zollem,
 10. Sprzedaż konsumencka de lege ferenda, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012,
 11. Zarys rosyjskiej regulacji świadczenia usług, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2014,
 12. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwych postanowień umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2014 (współautorstwo z J. Zatorską, red. M. Pecyna),
 13. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1/2015 (współautorstwo z D. Rogoń, red. M. Pecyna),
 14. Wpływ Konwencji wiedeńskiej na integrację prawa umów, Polsko – Ukraińskie studia z europejskiego prawa umów, nr1/2004,
 15. Contemporary trends in the regulation of the control scope of covenants in European proposals and in Polish Civil Code project, WCR, 2010/9,
 16. Mediation proceedings and a settlement in the frames of Polish civil proceedings as an alternative manner of resolution of disputes in Polish law, WCR 2010/2,
 17. The Russian and Polish Concept of the Law of Services – A Comparative Review and Some Remarks de lege ferenda, Osteuropa Recht 2/2014,

Статьи (главы) в коллективных сборниках

 

 1. „Dochodzenie należności”, współautorstwo pracy zbiorowej pod red. Fryderyka Zolla, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach 2003,
 2. Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna (pod red. F. Zolla), Zakamycze 2006,
 3. „Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem”, (współautorstwo, red. M. Pecyna), Kraków 2009,
 4. Studencka Poradnia Prawna. Metodologia Pracy w SPP (współautorstwo pod red. I. Kraśnickiej), Warszawa 2009, M. Pecyna (red. rozdziału Prawo cywilne),
 5. Санкция нарушения информационных обязанностей в рамках закона о потребительском кредите (Sankcja za naruszenie obowiązków informacyjnych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) (współautorstwo z F. Zollem)Psków 2004,
 6. Zróżnicowanie w służbie harmonizacji – czyli o implementacji dyrektyw wspólnotowych do krajowego porządku prawnego, Kielce 2004,
 7. Istotne naruszenie umowy w prawie rosyjskim w świetle prawa europejskiego i Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r., Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Prace Instytutu Własności Intelektualnej nr 96, Zakamycze 2006,
 8. Wymiana towaru w razie niezgodności z umową w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Quelle C-404/06), w: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), Warszawa 2010,
 9. Europejski kodeks cywilny a sektorowa harmonizacja prawa prywatnego, w: M. Pazdan i in. (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008,
 10. Regulacja niedozwolonych postanowień umownych, w: E. Rott – Pietrzyk, A. Wiewiórowska – Domagalska i in. (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego — Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa 2012,
 11. Postępowanie „dwóch prędkości” w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w:Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012,
 12. Pierwsza dama polskiego ruchu klinicznego w: W. Górowski, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka (red), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013;
 13. Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy w: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013,
 14. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego, Tom 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2014
 15. Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne (współautorstwo z F. Zollem) w: A. Olejniczak, J. Haberko, D. Sokołowska, A. Pyrzyńska (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015,
 16. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy w czasie do namysłu w: D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia, Warszawa 2015,
 17. Założenia regulacji zobowiązań w projekcie kodeksu cywilnego w: P. Stec, M. Załucki, „50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji”, Warszawa 2015,
 18. Учение о правовой политике Льва Петражицкого и современные процессы кодификации w: G. F. Garaeva, J. Turłukowski (red.), Мысль Л. И. Петражицкого и современная наука права : Международная научно-практическая видеоконференция, Krasnodar 2016,
 19. Nauka polityki prawa Leona Petrażyckiego a współczesne procesy kodyfikacyjne, w: G. F. Garaeva, J. Turłukowski (red.), Мысль Л. И. Петражицкого и современная наука права : Международная научно-практическая видеоконференция, Krasnodar 2016,
 20. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, Tom 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017,
 21. Platformy internetowe: nowy kierunek prawa umów w: Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów, Warszawa 2017,
 22. Międzywojenna refleksja o części ogólnej prawa cywilnego i jej doniosłość dla kodeksu cywilnego, Państwo i Prawo nr 11/2018,
 23. Цессия (переустепка права требования под обеспечение” (Cesja wierzytelności na zabezpieczenie), opublikowany w zbiorze materiałów konferencyjnych w Międzynarodowym Instytucie Prawa przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej „Обеспечение исполнения обязательств” (Zabezpieczenia wykonania zobowiązań), Moskwa, 2002,

 

Другие публикации

Редактирование коллективных сборников

 

 1. „Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem”, (współautorstwo, red. M. Pecyna), Kraków 2009,
 2. Studencka Poradnia Prawna. Metodologia Pracy w SPP (współautorstwo pod red. I. Kraśnickiej), Warszawa 2009, M. Pecyna (red. rozdziału Prawo cywilne),
 3. Redakcja przekładu z języka angielskiego na polski DCFR z komentarzem (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, Ch. von Bar, E. Clive (red.));
 4. Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy w: M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013,
 5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych i nieuczciwych postanowień umownych, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 3/2014 (red. M. Pecyna),
 6. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sprzedaży konsumenckiej i kredytu konsumenckiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1/2015 (red. M. Pecyna),
 7. Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna (red. M. Pecyna), Wydawnictwo Wolters Kluwer (w druku),

 

Научные комментарии

 

 1. Glosa do wyroku SN z 24 stycznia 2008 r. (I CSK 341/07) (opublikowany na stronie HFPC),

 

Комментарии в электронной версии

 

 1. Komentarz do art. 221 c., art. 66, 661, 662, 681, 682, 69, 70, 384 §4 k.c. dodanych bądź znowelizowanych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (wersja elektroniczna LEX).

 

Переводы

 

 1. z języka rosyjskiego na polski: Oleg Kuznietzow: Działalność Sądu Konstytucyjnego Republiki Białorusi, Transformacje Prawa Prywatnego 2003/2 (21 stron),
 2. z języka polskiego na rosyjski artykułów: F. Czernicki Droga do powołania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, F. Czernicki Podróż studyjna do Republiki Południowej Afryki, D. Buniak Alternatywa wewnętrznego uchodźstwa w ustawie o cudzoziemcach – odniesienie do prawa europejskiego oraz międzynarodowego, M. Cholewa Klient poradni jako strona procesu w sprawach ubezpieczenia społecznego  (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.)
 3. z języka angielskiego na rosyjski artykułu C. Klein Symulacja procesowa w sprawie przemocy w rodzinie (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.)
 4. z języka rosyjskiego na polski G. Ihnat Studencka poradnia prawna na Miszkolckim Uniwersytecie w oczach studentów (zamieszczone w czasopiśmie Klinika z 2005 r.);
 5. z języka angielskiego na polski Zasady Acquis, opublikowane z artykułem wprowadzającym, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 3/2008,
 6. z języka angielskiego na polski Księga I i II DCFR z komentarzem (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, Ch. von Bar, E. Clive (red.)),

 

Научно-популярные работы

 

 1. Świadczenie pomocy prawnej w Polsce w perspektywie otwarcia rynku usług prawniczych; publikacja jako zbiór materiałów konferencyjnych; Kraków 2004,
 2. W poszukiwaniu prawa sprawiedliwego, Alma Mater nr10/2004,
 3. Structuring a justice curriculum for the future, News Letter, nr 25/2004,
 4. Curriculum wykształcenia prawnika, Forum Akademickie nr 11/2004,
 5. The concept of legal clinics in Poland, Japan Law Journal nr 2/2007,
 6. Dni kultury pokoju na UJ, Alma Mater 5/2008,
 7. Nauka a praktyka prawnicza, MIDA nr 6/2011
 8. Poza protokołem, MIDA nr 8/2011
 9. Wstępna narada składu orzekającego przed rozprawą apelacyjną – Iustitia nr 4/2012
 10. Deregulacja, czyli rozregulowanie zamiast nowoczesnego uregulowania zawodów prawniczych – Iustitia nr 3/2013,
 11. Uniwersyteckie związki, PAUza, nr 293/2015